سال 1421 - جلسه11

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1421/09/16

توضیحاتموضوع اين جلسه: ارتباط با خدا محدود به زمان و مكان نيست. فقره دعاء: اللَهم إنّي أجد سبل المطالب إليك مشرعة و مناهل الرجاء إليك مترعة... . 1 – انسان همواره براي تربيت و رشد و رسيدن به مراحل تكاملي نيازمند به استاد و مربّي مي‌باشد. 2 – بيان برخي از حقوقي كه رعايت آنها از طرف فرزندان نسبت به والدين واجب و لازم مي‌باشد. 3 – بيان اهميت صلۀ رحم و علّت حرمت قطع رحم. 4 – عبادت و مناجات با پروردگار متعال در دين اسلام مختّص به زمان و مكان خاصي نمي‌باشد برخلاف يهوديت و مسيحيت.