روح مجرد - جلسه11

پدیدآور علامه آیة اللَه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش پنجمین: سفر دوماهه زیارتى حضرت آقا حاج سید هاشم قَدّس اللَه سرَّه به ایران و توقّف در طهران، و زیارت حضرت إمام علىّ بن موسى الرّضا علیه السّلام‌ از صفحه (172 ـ 194)