کتاب صوتی

کتاب صوتی روح مجرد (تعداد فایل ها: 36)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب شریف «روح مجرد» اثر گرانسنگ حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی می‌باشد که به عنوان یادنامۀ موحّد عظیم و عارف کبیر؛ مرحوم آیت‌الحق و العرفان حضرت حاج سید‌هاشم حداد قدّس‌الله‌سرّهما به رشتۀ تحریر درآمده است. این اثر در نوع خود بی‌نظیر است و اسرار و مبانی سلوکِ راه خدا را در قالب یادنامه و حالات توحیدی یک عارف بی‌بدیل منکشف ساخته و پرده از حقیقت توحید و معنای هُوهویّت برداشته و به دفاع از عرفان و مسیر عرفای بالله مبادرت نموده است. 
اهمّ مطالب مندرج در این کتاب: 
• شرح عشق و اشتیاقِ حضرت حاج سید هاشم حداد، تعبّد شدید به احکام شرعی؛ تحمّل وصف‌ناشدنی نسبت به امتحانات الهی؛ و حالات تجرّد و فنای ایشان 
• حالات فنای حاج سیدهاشم حدّاد در ایّام عاشورا و توجّه ایشان به جنبۀ جمال‌الهی در کربلاء 
• حضرت حاج سیدهاشم حداد، مَظهرِ «لا هو الا هو» 
• ضرورت گام‌نهادن در طریق سیروسلوک‌الهی 
• ضرورت «نیاز به استاد»، «مراقبه، ذکر، فکر و ریاضت‌های مشروع» و پاسخ به شبهاتِ مربوطه 
• وصول به توحید بدون ولایت محال است 
• تحقیقی جامع پیرامون شخصیت ابن عربی، و پاسخ به شبهات مربوطه 
• تحقیقی از مصنف درباره سلوکِ مُدّعیان عرفان، در ادیان و مذاهب مختلف 
• حقایقی عرفانی پیرامون حضرت امام رضا علیه‌السلام از زبان حاج سید هاشم حداد 
• تحقیقی عقلی و نقلی از مصنّف، پیرامون وحدت وجود 
• شناخت اسرار الهی و معانی عمیقِ ادعیۀ ائمه، بدون توحید محال است 
• معنای نفرین‌های اهل‌بیت در ادعیه و زیارات در کلام حضرت حاج سید‌هاشم حداد 
• کشف اسرار توحیدی در سفر حاج سید‌هاشم حداد به بیت‌الله‌الحرام

توضیحاتیادنامه عارف كامل مرحوم حاج سيد‌هاشم حداد (قدس سره). مطالبي از كتاب: منظور از معرفت و شهود و لقاء، فناء در ذات اوست. حاج سيد‌هاشم برتر از ادراك مردم بود، او از جزئيت عبور كرده و به كليّت پيوسته بود. حاجت‌هاي مردم غالبا امور مادي است و مي‌خواهند وصله‌اي به وصله‌هايشان اضافه كنند. مردم چرا مكاشفه مي‌خواهند؟ عالم سراسرش مكاشفه است. براي حركت به سوي خدا بايد به روايت"عنوان بصري"عمل كرد. در حوزه‌هاي علميه بايد درس عرفان عملي تدريس شود. عذاب‌هاي آسماني نتيجه ناسپاسي و بي‌حرمتي به حقايق دين است. عرفاي غير شيعه در طول تاريخ يا عارف نبودند يا تقيه مي‌كردند. درجامعه امروز ما امثال علامه طباطبائي و سيد جمال گلپايگاني ناشناخته‌اند چه رسد به شناخت حدادها.

توضیحاتمقدمه کتاب روح مجرد

توضیحاتبخش نخستین: مقدّمه تشرّف و توفیق به محضر و ملازمت حضرت حدّاد از صفحه (19 الی40)

توضیحاتبخش نخستین: مقدّمه تشرّف و توفیق به محضر و ملازمت حضرت حدّاد از صفحه (40 ـ 63)

توضیحاتبخش دومین: سفر اوّل حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨١ هجریه قمریه بغیر از سفر بیت اللَه الحرام‌ از صفحه (65 ـ 87)

توضیحاتبخش سومین: سفر دوّم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٣ هجریه قمریه‌ از صفحه (89 ـ 106)

توضیحاتبخش سومین: سفر دوّم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٣ هجریه قمریه‌ از صفحه (106 ـ 117)

توضیحاتبخش چهارمین: سفر سوّم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٥ هجریه قمریه‌ از صفحه (119 ـ 134)

توضیحاتبخش چهارمین: سفر سوّم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٥ هجریه قمریه‌ از صفحه (134 ـ 147)

توضیحاتبخش پنجمین: سفر دوماهه زیارتى حضرت آقا حاج سید هاشم قَدّس اللَه سرَّه به ایران و توقّف در طهران، و زیارت حضرت إمام علىّ بن موسى الرّضا علیه السّلام‌ از صفحه (149 ـ 172)

توضیحاتبخش پنجمین: سفر دوماهه زیارتى حضرت آقا حاج سید هاشم قَدّس اللَه سرَّه به ایران و توقّف در طهران، و زیارت حضرت إمام علىّ بن موسى الرّضا علیه السّلام‌ از صفحه (172 ـ 194)

توضیحاتبخش پنجمین: سفر دوماهه زیارتى حضرت آقا حاج سید هاشم قَدّس اللَه سرَّه به ایران و توقّف در طهران، و زیارت حضرت إمام علىّ بن موسى الرّضا علیه السّلام‌ از صفحه (195 ـ 209)

توضیحاتبخش پنجمین: سفر دوماهه زیارتى حضرت آقا حاج سید هاشم قَدّس اللَه سرَّه به ایران و توقّف در طهران، و زیارت حضرت إمام علىّ بن موسى الرّضا علیه السّلام‌ از صفحه (209 ـ 220)

توضیحاتبخش پنجمین: سفر دوماهه زیارتى حضرت آقا حاج سید هاشم قَدّس اللَه سرَّه به ایران و توقّف در طهران، و زیارت حضرت إمام علىّ بن موسى الرّضا علیه السّلام‌ از صفحه (220 ـ 234)

توضیحاتبخش پنجمین: سفر دوماهه زیارتى حضرت آقا حاج سید هاشم قَدّس اللَه سرَّه به ایران و توقّف در طهران، و زیارت حضرت إمام علىّ بن موسى الرّضا علیه السّلام‌ از صفحه (234 ـ 261)

توضیحاتبخش پنجمین: سفر دوماهه زیارتى حضرت آقا حاج سید هاشم قَدّس اللَه سرَّه به ایران و توقّف در طهران، و زیارت حضرت إمام علىّ بن موسى الرّضا علیه السّلام‌ از صفحه (261 ـ 282)

توضیحاتبخش پنجمین: سفر دوماهه زیارتى حضرت آقا حاج سید هاشم قَدّس اللَه سرَّه به ایران و توقّف در طهران، و زیارت حضرت إمام علىّ بن موسى الرّضا علیه السّلام‌ از صفحه (283 ـ 306)

توضیحاتبخش ششمین: سفر چهارم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٧ هجریه قمریه‌ از صفحه (307 ـ 335)

توضیحاتبخش ششمین: سفر چهارم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٧ هجریه قمریه‌ از صفحه (336 ـ 348)

توضیحاتبخش ششمین: سفر چهارم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٧ هجریه قمریه‌ از صفحه (348 ـ 371)

توضیحاتبخش ششمین: سفر چهارم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٧ هجریه قمریه‌ از صفحه (372 ـ 389)

توضیحاتبخش ششمین: سفر چهارم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٧ هجریه قمریه‌ از صفحه (389 ـ 407)

توضیحاتبخش ششمین: سفر چهارم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٧ هجریه قمریه‌ از صفحه (407 ـ 423)

توضیحاتبخش ششمین: سفر چهارم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٧ هجریه قمریه‌ از صفحه (424 ـ 445)

توضیحاتبخش ششمین: سفر چهارم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٧ هجریه قمریه‌ از صفحه (445 ـ 468)

توضیحاتبخش هفتمین: سفر پنجم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٩ هجریه قمریه‌ از صفحه (469 ـ 480)

توضیحاتبخش هفتمین: سفر پنجم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٩ هجریه قمریه‌ از صفحه (480 ـ 496)

توضیحاتبخش هشتمین: سفر ششم حقیر به أعتاب عالیات در آخر سنه ١٣٩٠هجریه قمریه و اوّل سنه ١٣٩١ هجریه قمریه‌ از صفحه (497 ـ 514)

توضیحاتبخش هشتمین: سفر ششم حقیر به أعتاب عالیات در آخر سنه ١٣٩٠هجریه قمریه و اوّل سنه ١٣٩١ هجریه قمریه‌ از صفحه (514 ـ 532)

توضیحاتبخش نهمین: سفر هفتم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٩٢ هجریه قمریه‌ از صفحه (533 ـ 559)

توضیحاتبخش دهمین: سفر هشتم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٩٤ هجریه قمریه‌ از صفحه (561 ـ 589)

توضیحاتبخش یازدهم: سفر نهم و دهم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٩٥ و سنه ١٣٩٦ هجریه قمریه‌ از صفحه (591 ـ 607)

توضیحاتبخش دوازدهمین: سفر حقیر به شام براى زیارت قبر بى بى زینب سلامُ اللَه علَیها و ملاقات با حضرت آقا حاج سید هاشم در عاشوراى سنه ١٤٠٠هجریه قمریه‌ از صفحه (609 ـ 629)

توضیحاتبخش دوازدهمین: سفر حقیر به شام براى زیارت قبر بى بى زینب سلامُ اللَه علَیها و ملاقات با حضرت آقا حاج سید هاشم در عاشوراى سنه ١٤٠٠هجریه قمریه‌ از صفحه (629 ـ 648)

توضیحاتبخش دوازدهمین: سفر حقیر به شام براى زیارت قبر بى بى زینب سلامُ اللَه علَیها و ملاقات با حضرت آقا حاج سید هاشم در عاشوراى سنه ١٤٠٠هجریه قمریه‌ از صفحه (648 ـ 671)

توضیحاتبخش دوازدهمین: سفر حقیر به شام براى زیارت قبر بى بى زینب سلامُ اللَه علَیها و ملاقات با حضرت آقا حاج سید هاشم در عاشوراى سنه ١٤٠٠هجریه قمریه‌ از صفحه (671 ـ 693)