روح مجرد - جلسه26

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش هفتمین: سفر پنجم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٩ هجریه قمریه‌ از صفحه (469 ـ 480)