روح مجرد - جلسه30

پدیدآور علامه آیة اللَه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش نهمین: سفر هفتم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٩٢ هجریه قمریه‌ از صفحه (533 ـ 559)