رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم - جلسه3

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتبخش اوّل : طرح کلّى از حقیقت سُلوک إلى اللَه و مقصد آن و شرح منازل عالم خُلُوص و عوالم قبل و بعد از آن‌. فصل اوّل : خاصیّت عدد چهل در ظهور استعدادات‌.فصل دوّم : معرفت اجمالیّۀ مقصد.فصل سوّم : دخول به عالم خلوص و معرفت آن‌ از صفحه (26ـ68)