ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1 - جلسه12

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتولایت فقیه ج۱ - درس دهم: بحث در سند و دلالت مقبوله عمر بن حنظله