معاد شناسی ج4 - جلسه5

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس بیست و سوم: مراد از زنده‌شدگان به صور و افراد مورد استثناء از صفحه (167-203)