کتاب صوتی نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه16

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتإشكال نهم:‌ فطرت، راه تكوینى كمال؛ و أحكام فطرى رساننده به كمالند - صفحه (299 ـ 315)