کتاب صوتی نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه5

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتإشكال دوّم: عظمت و تقدّم علوم اسلامى بر علوم امروزى. - صفحه (57 ـ 74)