معاد شناسی ج7 - جلسه10

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1441/03/18

توضیحاتمجلس پنجاهم: معناى شهادت قرآن در قیامت‌ از صفحه (295-322)