نور ملکوت قرآن - ج1 - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش اول بحث اوّل: قرآن، راهنما به بهترین آئین‌هاست‌ از صفحه (085 ـ 103)