نور ملکوت قرآن - ج1 - جلسه9

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش دوم بحث دوم: قرآن، هادى سُبُل سلام و گرایش از ظلمت به نور و ورود در صراط مستقیم است‌ - صفحه (163 ـ 182)