نور ملکوت قرآن - ج1 - جلسه17

پدیدآور علامه آیة اللَه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش سوم بحث سوم: احكام قرآن منطبق بر حقّ، و جاودانى است - صفحه (331 ـ 359)