نور ملکوت قرآن - ج2 - جلسه14

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست- صفحه (245 ـ 262)