رساله نکاحیه - جلسه13

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتتذییلات ـ مطلب دهم: ردّ فلسفه مالتوس و مالتوس گرایان‌ - صفحه (270 ـ 290)