کتاب صوتی روح مجرد - جلسه7

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش سومین: سفر دوّم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٣ هجریه قمریه‌ از صفحه (106 ـ 117)