ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1 - جلسه1

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1440/06/21

توضیحاتولایت فقیه ج۱ - معرفی کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام ـ جلد 1