ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1 - جلسه14

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتولایت فقیه ج۱ - درس دوازدهم: بحث در حدیث كمیل از امیر الومنین علیه السلام پیرامون ولایت فقیه