سال 1428 - جلسه7

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1428/09/09

توضیحات1 تفسیر این فقرۀ شریفه از کلام امام سجاد علیه السلام : أدعوك يا سيدي بلسانٍ قد اَخرسه ذنبه 2 توصیه بزرگان و اولیاءالهی در ارتباط با افرادی که دچار بیماری وسواس هستند. 3 چگونه زبان انسان با وجود آنکه پروردگار متعال را می خواند بواسطۀ گناه لال وگنگ است. 4 توضیحی در ارتباط با مراتب و درجات اصحاب ائمه علیهم السلام. 5 حیثیت وجنبه ربطی میان همۀ وجودات عالم هستی وپروردگار متعال. 6 توضیحی پیرامون کیفیت اراده پروردگار متعال نسبت به خلق اشیاء درعالم هستی. 7 علوّ مقام وجایگاه جابربن یزید جعفی و رشید هجری وذکر حکایاتی راجع به ایشان. 8 هر وجودی درعالم هستی دارای دوحیثیّت وجهت می باشد.