سال 1428 - جلسه8

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1428/09/10

توضیحات1 انسان نباید هیچ گاه موقعیت و جایگاه نیاز و فقر وجودی خویش نسبت به پروردگار متعال را فراموش کند. 2 انسان هیچ گاه نباید در قبال پروردگار متعال حالت امتنان وطلبکار بودن داشته باشد. 3 وجود انسان و آثار آن وجود دارای دو جنبه می باشد. 4 توضیحی پیرامون کلام امیرالمؤمنین علیه السلام:کنت جار لکم وجاورکم بدنی اَیّاماً... 5 افعال اولیاءالهی وبزرگان فراتر از فهم و ادراک انسان ها می باشد.