حریم قدس - جلسه1

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1437/07/05

توضیحاتحریم قدس - معرفی کتاب حریم قدس