اسرار ملکوت ج1 - جلسه5

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۱ - مجلس دوّم: حرمت کتمان حقیقت - صفحه (64 ـ 78)