رساله نوين - جلسه1

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاترساله نوین: درباره بناء اسلام بر سال و ماه قمرى - معرفی کتاب