اسرار ملکوت ج1 - جلسه7

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۱ - مجلس سوّم: عدم توجّه به معارف الهی در حوزۀ نجف - صفحه (96 ـ 118)