اسرار ملکوت ج3 - جلسه1

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتاسرار ملکوت ج۳ - معرفی کتاب اسرار ملکوت ج۳