اسرار ملکوت ج3 - جلسه4

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتاسرار ملکوت ج۳ - مجلس ١٣ : نگرشی تحلیلی بر مکتب و عقائد أبوحنیفه - صفحه (53 ـ 74)