نوروز در جاهلیت و اسلام - جلسه3

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتنوروز - فصل اوّل : هویّت نوروز و ریشۀ آداب و سنن آن - صفحه (51 ـ 65)