کتاب صوتی سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه3

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب صوتی سرالفتوح - فصل اوّل : اشکالات وارد بر محورهای اساسی کتاب پرواز روح صفحه (19 ـ 39)

ضرورت ارتباط با ولایت که روح کلّی این عالم است، برای تکامل بشر
بیان سه امر لازم الذّکر

مطلب اوّل: در بیان عدم لزوم استاد کامل و نقد این نظریّه