مبانی اخلاق - جلسه12

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1397/09/26

توضیحاتحرمت شدید ظلم و ستم بر مردم. کیفیّت استغفار و توبۀ از ظلم. حرمت اعانۀ ظالم. نحوۀ توبۀ حقیقی از گناه کمک به ظالمین.