معادشناسی - جلسه10

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/11

توضیحاتمعاد حتمی است و زنده شدن بواسطه اسم (المحیی) است