عید غدیر - جلسه2

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1423/12/19