سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/01/20

توضیحاتاسفار ۷۲۳: عقلانیت در فرهنگ عاشوراء -