عید غدیر - جلسه12

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/12/18

توضیحات1) علت نصب امیرالمؤمنین در روز غدیر چیست؟
2) معنای ولایت و اولویّت امیرالمؤمنین بر نفوس افراد چیست؟
3) ولایت، حلقۀ ارتباط بین انسان و پروردگار!
4) فرق بین ولیّ خدا و غیر او در چیست؟
5) فرمایش رسول خدا درتشخیص خیر و شر!