عید غدیر - جلسه12

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/12/20