سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1433/06/08

توضیحاتاسفار 754 : تاکید اولیاء و بزرگان نسبت به کیفیت ارتباط سالک با سایر افراد -