سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/06/14

توضیحاتاسفار 775 : بررسی مسئلۀ نوروز و اثبات جعلی بودن روایت معلّی بن خنیس -