سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/11/19

توضیحاتاسفار ۷۱۸:‌ وظیفه حکومت اسلامی در اعطای حریت و عزت به ملت -