مبانی اسلام

مدت زمان

وظیفه حکومت اسلامی در اعطای حریت و عزت به ملت

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار ۷۱۸:‌ وظیفه حکومت اسلامی در اعطای حریت و عزت به ملت -