مبانی اسلام

مدت زمان

میزان برتری انسان به نفس اوست نه به ظاهر بدن

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 733 : میزان تفوّق انسان به نفس اوست نه به ظاهر بدن -