مبانی اسلام

مدت زمان

میزان برتری انسان به نفس اوست نه به ظاهر بدن - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 733 : میزان تفوّق انسان به نفس اوست نه به ظاهر بدن -