سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/07/06

توضیحاتاهواز:‌ سیروسلوک یعنی تنظیم امور براساس مبانی اولیاء خدا