سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1431/12/21

توضیحاتحکمت متعالیه 721: منشا حصول مدرکات و صور ذهنی -