مبانی اسلام

مدت زمان

میزان حق‌پذیری افراد براساس خشوع قلبی نسبت به حق - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 774 : میزان حق‌پذیری براساس خشوع قلبی نسبت به حق -