مبانی اسلام

مدت زمان

میزان حق‌پذیری افراد براساس خشوع قلبی نسبت به حق - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 774 : میزان حق‌پذیری براساس خشوع قلبی نسبت به حق -