مبانی اسلام

مدت زمان

بیان حقیقت و مراتب علم امام علیه السلام و اولیاء الهی - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 791 : اعتراف به اشتباه در مسئله تحدید نسل به‌جهت عدم توجه به کلام اولیاء الهی -