مبانی اسلام

مدت زمان

شرح و تفسیر روایت" اعبد اللَه کأنّک تراه فان لم تکن تراه فإنه یراک"

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقم : شرح و تفسیر روایت" اعبد اللَه کأنّک تراه فان لم تکن تراه فإنه یراک" - دیدار رفقای اهواز در