عنوان بصری سلوک عقلانی ، مراقبه

مدت زمان
212

اعتراف به خطا و اشتباه و تاثیر آن در رشد و تکامل

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتتسریع در سلوک با اعتراف به خطای خویش و تبعیت از حق