عنوان بصری سلوک عقلانی ، مراقبه

مدت زمان
213

نحوۀ تداوم مراقبه در زندگی انسان - عنوان بصری - سلوک عقلانی ، مراقبه - ج213 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتحقیقت مراقبه از منظر اولیای الهی و تذکراتی بمناسبت آستانه حلول ماه مبارک ذوالحجة الحرام