مبانی اسلام

مدت زمان

تفسیر آیه شریفه یرفع اللَه الذین امنوا منکم و الذین اوتو العلم درجات است (قزوین) - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در شهر قزوین شماره یک