گروه پرسشحدیث ودعاء
کدرهگیری 117
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی