گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 117
تاریخ ثبت 1439/02/15
زیارت عاشورا

در زیارت عاشورا در قسمت (ولا جعله اللَه آخر العهد منی لزیارتکم) باید باشد یا لزیارتک؟
هوالعیم
زیارتکم