گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 142
تاریخ ثبت 1439/02/15
اختیار انسان و توحید افعالی،

بسم اللَه الرحمن الرحیم. حضرت ایت اللَه حسینی طهرانی سلام علیکم. چند تا سؤال داشتم که مطرح می کنم ضمنا بخاطر طولانی بودن عذر خواهی می کنم.1.خالی کردن ذهن از هر فکر و خاطره ای در تمام شبانه روز یا هر قدر که توان انسان بود آیا روش مورد تاییدی است و خطری برای انسان ندارد.؟ خودم فکر میکنم که زیر بنای سلوک تسلط بر ذهن است.
2. رابطه توحید افعالی با اختیار چیست؟ چطور ممکن است موجود ممکن الوجود که استقلال وجودی ندارد دارای اختیار باشد؟.خودم فکر میکنم انسان مجبور است ولی چون نمیداند خداوند چه سرنوشتی برایش رقم زده باید تلاش کند و ضمنا بعنوان موحد باید تسلیم خواست خدا باشد. وقتی جسم و روح ما و اراده و تمام زندگی ما مخلوق خداست چطور ممکن است ما مختار باشیم؟
3. بنابر وحدت وجود آیا میتوان گفت هر کلام حقی در واقع کلام خداست؟.
هوالعلیم
1 اشکال ندارد.
2 اختیار ما نیز خود فعلی است از افعال که اعطاء پروردگار است پس منافاتی با توحید افعالی ندارد.
3 بلی هر کلام حقی از ناحیه خدا است.